Kişisel Verileri Koruma Kanunu

BEYAZ KAĞIT HİJYENİK ÜRÜNLER  TEMİZ.İNŞAAT SANAYI TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem göstermektedir. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak müşteri ve tedarikçilerimiz dahil, tüm şahıs ve tüzelkişiliklere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve yasalar tarafından çizilen çerçevede işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda gereken hassasiyeti göstermekteyiz.

1.Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimizce paylaştığınız çerçevede ve  kullanıcı olarak kendi onayınız doğrultusunda işlenir. Şirketimizin ticari faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetler için yasaların öngördüğü kurallara uygun olarak sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak gerektiğinde güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amaçları ve şirketimizin sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerini yerine getirebilmesi amacı Kişisel Verilern Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde öngörülen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

Söz konusu veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasalarda düzenlenen hükümlerde öngörülen süreler kadar muhafaza edilir. Söz konusu süre bitiminde ya da işlenmesini gerektiren amaçlar ortadan kalktığında şirketimizce silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

2.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  yurt dışına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde firmamıza başvurarak;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin açıklamalarınız ile birlikte Şirketimize yazılı olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.